Voor vakmakelaars

Veelgestelde vragen

Klik op een vraag voor het antwoord.
Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neem dan contact met ons op.

  • Waarom moet een makelaar zich inschrijven?

   SCVM functioneert als een keurmerk, maakt alle makelaars op een centrale plaats vindbaar en is een waarborg voor kwaliteit. Registratie kan een eis zijn voor het verkrijgen van makelaarsopdrachten van consumenten of zakelijke opdrachtgevers en andere partijen.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wanneer kan een makelaar zich inschrijven?

   Per 1 januari 2018 zijn alle kamers van SCVM opengesteld voor inschrijving. Makelaars en makelaars/taxateurs die voor 2018 reeds bij SCVM zijn ingeschreven en voldoen aan de Permanente Educatie eisen tot 1 januari 2018, worden direct en automatisch als makelaar ingeschreven in de SCVM kamer waarin zij tot 1 januari 2018 staan ingeschreven.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat zijn de toelatingseisen?

   Makelaars kunnen zich vanaf 2018 inschrijven als zij voldoen aan de voorwaarden voor certificatie en in het bezit zijn van een geldig, door SCVM erkend diploma. De eisen hiervoor zijn per kamer vastgelegd in het SCVM Reglement Certificatie Makelaar.

   Makelaars moeten een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen van maximaal drie maanden oud. Makelaars moeten zich houden aan de SCVM Gedragscode, het Reglement Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland en de overige door SCVM gevoerde reglementen. Daarnaast moeten zij voldoen aan de Permanente Educatie verplichting. De in het huidige SCVM geregistreerde makelaar moet per 1 januari 2018 bij zijn met Permanente Educatie conform het SCVM register.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe werkt de hardheidsclausule?

   Makelaars zonder de vereiste diploma’s maar met aantoonbare praktijkervaring kunnen gebruikmaken van de hardheidsclausule. Zij worden na een positieve beslissing van het SCVM bestuur toegelaten tot het SCVM register. Wanneer er twijfel is over de juistheid van een negatieve beslissing van het bestuur, dan is het mogelijk dit voor te leggen aan het Tuchtcollege Makelaardij Nederland voor een finaal oordeel.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Vindt er (her)certificering in het nieuwe SCVM register plaats?

   Een makelaar ontvangt een SCVM certificaat indien wordt voldaan aan de toelatingseisen. SCVM legt de wederzijdse verplichtingen tussen makelaars en register vast in een certificatie-overeenkomst.

   SCVM voorziet in een vorm van doorlopend toezicht op het voldoen aan de SCVM Gedragscode en toelatingseisen die SCVM aan de geregistreerde makelaars stelt.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat gebeurt er met het DNV GL persoonscertificaat verkregen door inschrijving bij SCVM?

   Uw persoonscertificaat van DNV GL is per 1 januari 2018 ongeldig verklaard.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Moet een makelaar voor registratie in het makelaarsregister kiezen tussen het beroep makelaar of taxateur?

   Nee, dat hoeft niet. Men kan beide beroepen uitoefenen, onder de voorwaarde dat een makelaar zich houdt aan de gedragscode, die door SCVM is vastgesteld voor makelaars.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Kan een makelaar zich inschrijven in meerdere kamers?

   Ja, een makelaar die voldoet aan de eisen van de verschillende kamers van SCVM kan zich in de kamers Woningen, Bedrijfsmatig Vastgoed en/of Landelijk en Agrarisch Vastgoed van SCVM inschrijven. Inschrijving in meer kamers is dus mogelijk.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Moet een geregistreerd makelaar Permanente Educatie volgen?

   SCVM verplicht u bijscholingscursussen (Permanente Educatie) te volgen om uw kennis en kunde op peil te houden. Zo is de opdrachtgever/afnemer van makelaarsdiensten altijd verzekerd van de kwaliteit van de bij SCVM geregistreerde makelaar. Niet volgen van Permanente Educatie heeft gevolgen voor het SCVM persoonscertificaat en inschrijving in het register.

   De Permanente Educatie voor makelaars die tevens taxateur zijn, wordt gedeeltelijk gekoppeld aan de eisen in het NRVT om de educatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe kan ik mij laten uitschrijven?

   Opzegging van de certificaatovereenkomst door de certificaathouder dient te geschieden voor 1 oktober van enig kalenderjaar door een schriftelijke mededeling aan SCVM. Alsdan eindigt de certificatieovereenkomst per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Bij beëindiging van de certificatieovereenkomst vervalt de registratie in SCVM.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe is de PE vormgegeven?

   Om ingeschreven te kunnen blijven in SCVM dient u uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar de PE te hebben afgerond met voldoende behaalde PE-punten.

   De Permanente Educatie van SCVM bestaat uit twee delen: het verplichte deel en het vrije deel. Voor het verplichte deel dient u 9 PE-punten per kalenderjaar te behalen via door SCVM voorgeschreven PE-cursussen. Wanneer u in meerdere kamers staat ingeschreven, dan dient u ook voor meerdere kamers PE te volgen. Wel krijgt u per extra kamer een vrijstelling van 3 PE-punten in het verplichte deel van de betreffende Kamer.

   Voor het vrije deel dient u in totaal 6 punten te behalen, ongeacht het aantal kamers waarin u bent ingeschreven. U kunt hiervoor bijeenkomsten van de brancheorganisatie of netwerkbijeenkomsten bijwonen. Reguliere PE of andere cursussen kunnen voor dit deel dus niet worden opgevoerd. Per bijgewoonde netwerkbijeenkomst ontvangt u 3 PE-punten. De Inman Connect bijeenkomst levert 6 PE-punten op. U dient zelf een bewijs van de bijgewoonde (netwerk)bijeenkomst te uploaden via 'Vrije PE-punten' in ‘Mijn SCVM’.

   Kijk voor alle informatie over de PE op de pagina Permanente Educatie.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?