Voor vakmakelaars

Veelgestelde vragen

Klik op een vraag voor het antwoord.
Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neem dan contact met ons op.

  • Waarom moet een makelaar zich inschrijven?

   SCVM functioneert als een keurmerk, maakt alle makelaars op een centrale plaats vindbaar en is een waarborg voor kwaliteit. Registratie kan een eis zijn voor het verkrijgen van makelaarsopdrachten van consumenten of zakelijke opdrachtgevers en andere partijen.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat zijn de toelatingseisen?

   Makelaars kunnen zich inschrijven als zij voldoen aan de voorwaarden voor certificatie en in het bezit zijn van een geldig, door SCVM erkend diploma danwel keurmerk. De eisen hiervoor zijn per kamer vastgelegd in het SCVM Reglement Certificatie Makelaar.

   Makelaars moeten een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen van maximaal drie maanden oud. Makelaars moeten zich houden aan de SCVM Gedragscode, het Reglement van de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals en de overige door SCVM gevoerde reglementen. Daarnaast moeten zij voldoen aan de Permanente Educatie verplichting. 

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe werkt de hardheidsclausule?

   Makelaars zonder de vereiste diploma’s maar met aantoonbare praktijkervaring kunnen gebruikmaken van de hardheidsclausule. Zij worden na een positieve beslissing van het SCVM bestuur toegelaten tot het SCVM register. 

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Vindt er (her)certificering in het SCVM-register plaats?

   Een makelaar ontvangt een SCVM-certificaat indien wordt voldaan aan de toelatingseisen. SCVM legt de wederzijdse verplichtingen tussen makelaars en register vast in een certificatie-overeenkomst. Hercertificering vindt plaats indien wordt voldaan aan de voorwaarden vastgelegd in het reglement Hercertificatie. 

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Moet een makelaar voor registratie in het makelaarsregister kiezen tussen het beroep makelaar of taxateur?

   Nee, dat hoeft niet. Men kan beide beroepen uitoefenen, onder de voorwaarde dat een makelaar zich houdt aan de gedragscode, die door SCVM is vastgesteld voor makelaars.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Kan een makelaar zich inschrijven in meerdere kamers?

   Ja, een makelaar die voldoet aan de eisen van de verschillende kamers van SCVM kan zich in de kamers Woningen en/of  Bedrijfsmatig Vastgoed en/of Landelijk en Agrarisch Vastgoed en/of Huur van SCVM inschrijven. Inschrijving in meer kamers is dus mogelijk.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Moet een geregistreerd makelaar Permanente Educatie volgen?

   SCVM verplicht u bijscholingscursussen (Permanente Educatie) te volgen om uw kennis en kunde op peil te houden. Zo is de opdrachtgever/afnemer van makelaarsdiensten altijd verzekerd van de kwaliteit van de bij SCVM geregistreerde makelaar. Niet volgen van Permanente Educatie heeft gevolgen voor het SCVM persoonscertificaat en inschrijving in het register.

   De Permanente Educatie voor makelaars die tevens taxateur zijn, wordt gedeeltelijk gekoppeld aan de eisen in het NRVT om de educatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe kan ik mij laten uitschrijven?

   Opzegging van de certificaatovereenkomst door de certificaathouder dient te geschieden voor 1 oktober van enig kalenderjaar door een schriftelijke mededeling aan SCVM. Alsdan eindigt de certificatieovereenkomst per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Bij beëindiging van de certificatieovereenkomst vervalt de registratie in SCVM.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe is de PE vormgegeven?


   Om ingeschreven te kunnen blijven in SCVM dient u uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar de PE te hebben afgerond met voldoende behaalde PE-punten.

   De Permanente Educatie van SCVM bestaat uit twee delen: het verplichte deel en het vrije deel. Wanneer u in meerdere kamers staat ingeschreven, dan dient u ook voor meerdere kamers PE te volgen. 

   Voor het vrije deel dient u in totaal 6 punten te behalen, ongeacht het aantal kamers waarin u bent ingeschreven. De (6) vrije punten kunnen worden ingevuld met vakgerelateerde (netwerk)bijeenkomsten, podcasts, webinars, elders gevolgde PE. Voor het verkrijgen van deze vrije punten dient men zelf een bewijs (aanmeldingsmail, bewijs van deelname e.d.) van de bijgewoonde/gevolgde (netwerk)bijeenkomst, zowel digitaal als fysiek, te uploaden via 'Vrije PE-punten' in Mijn SCVM.


   Kijk voor alle informatie over de PE op de pagina Permanente Educatie.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?