Over SCVM

Veel gestelde vragen

Klik op een vraag voor het antwoord.
Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neem dan contact met ons op.

  • Wat voor soort register is SCVM vanaf 1 januari 2018?

   SCVM (Stichting Certificering Voor Makelaars) is een stichting die vanaf 1 januari 2018 alleen nog vastgoedmakelaars onroerende zaken op persoonlijke titel registreert en certificeert. SCVM richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid en integriteit van deze makelaars in één register.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Waarom is SCVM opgericht?

   SCVM is in 2001 opgericht om opdrachtgevers van makelaars en taxateurs en geldverstrekkende instanties na afschaffing van de beëdiging een register te bieden, waarin eenvoudig valt te controleren welke gecertificeerde makelaars en taxateurs aan de strenge kwaliteitseisen van dit register voldoen. Vanaf 1 januari 2018 is SCVM louter een makelaarsregister. Voor taxateurs is per 2016 het taxateursregister NRVT ingericht.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat is de aanleiding tot de koerswijziging?

   De directe aanleiding voor de wijziging van een makelaars- en taxateursregister naar een makelaarsregister is de oprichting van het NRVT. Toezichthouders hebben zich hard gemaakt voor één centraal taxateursregister, met het doel te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxateursbranche. SCVM heeft vervolgens met het oog op eenduidigheid en uniformiteit besloten haar register alleen nog in te richten voor makelaars.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat is het doel van SCVM?

   SCVM is opgericht om - vanwege het publieke belang van vastgoedtransacties - een uniform, objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend makelaars onroerende zaken. Het doel van SCVM is het borgen van de kwaliteit, bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedmakelaar en transparantie van het proces van vastgoedbemiddeling.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat doet SCVM?

   Het register voor vastgoedmakelaars onderstreept dat de makelaar onroerende zaken een professional is met een eigen discipline; het zorgt voor uniformiteit door middel van een gedragscode en kwaliteit door eenduidige eisen te stellen aan toelating en permanente educatie.

   Geregistreerde makelaars zijn gemakkelijk vindbaar, conformeren zich aan uniforme regels en doorlopend toezicht en zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht. Hiermee bevordert het register professionalisering van de vastgoedmakelaar en transparantie in de markt.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe werken de kamers van SCVM?

   Het SCVM register controleert of vastgoedmakelaars blijvend voldoen aan de SCVM toelatings- en overige beroepseisen voor een makelaar onroerende zaken. De makelaars worden in een of meer kamers ingeschreven. Hierin zijn de diverse bekende werkgebieden ondergebracht, met de kamers Woningen, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Huur. Voor registratie in elke kamer moet de makelaar voldoen aan voor een kamer specifieke toelatings- en vakbekwaamheidseisen.

   Het SCVM register publiceert de namen van ingeschreven makelaars in de diverse kamers op haar website en zorgt er voor dat opdrachtgevers eenvoudig kunnen controleren of een makelaar is ingeschreven in het register en in welke kamer(s).

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe wordt SCVM bestuurd?

   SCVM is statutair gevestigd in Den Haag. Het bestuur heeft als primaire verantwoordelijkheid het bewaken van de organisatie en continuïteit van de stichting en de positie van het SCVM register in het maatschappelijk verkeer.

   Het bestuur toetst het SCVM certificatieschema en ziet toe op de naleving. Het bestuur ziet toe op toelatingseisen, eisen waaraan toeleverende opleidingen moeten voldoen, programma’s voor permanente educatie, de gedragscode en dergelijke.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe is het bestuur samengesteld?

   Het bestuur bestaat uit tenminste drie tot maximaal vijf personen. Er is een onafhankelijke voorzitter, een bestuurslid uit de kring van makelaars onroerende zaken en een bestuurslid uit de kring van opdrachtgevers/afnemers van makelaarsdiensten.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat is de taak van de Raad van Advies?

   De voornaamste taak van de Raad van Advies is het adviseren van SCVM, zodat de kwaliteit van het register en de ingeschreven makelaars gegarandeerd wordt gewaarborgd.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe is de Raad van Advies samengesteld?

   In de Raad van Advies hebben vertegenwoordigers zitting uit de makelaarsbranche, vertegenwoordigers van afnemers van makelaarsdiensten en externe deskundigen. Via de Raad van Advies wordt SCVM breed gedragen door de samenleving.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Door wie wordt SCVM erkend?

   SCVM wordt erkend door de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), de Waarderingskamer, brancheorganisatie VBO Makelaar, VastgoedPRO en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Is SCVM een commerciële instelling?

   SCVM is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die vastgoedmakelaars op persoonlijke titel registreert. Ingeschreven vastgoedmakelaars voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, respecteren de door SCVM opgestelde gedragscode en reglementen, volgen de verplichte permanente educatie en onderwerpen zich aan het tuchtrecht van tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat is het maatschappelijk belang van SCVM?

   Vastgoedbemiddeling moet objectief en onafhankelijk tot stand komen, en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren makelaars op basis van erkende en uniforme regels en richtlijnen. Daar levert SCVM een belangrijke bijdrage aan. Voor consumenten en zakelijke opdrachtgevers van makelaars controleert SCVM op kwaliteit en accurate, actuele en parate kennis die noodzakelijk is om het vak van makelaar onroerende zaken goed te kunnen uitvoeren. Alleen makelaars die aan de strenge toelatingseisen voldoen, worden ingeschreven in het kwaliteitsregister.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Wat zijn de taken van het bureau SCVM?

   Het bureau van SCVM is gevestigd in Nootdorp. Hier vindt de administratie en het beheer van de database van het SCVM register plaats.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?    
  • Hoe verloopt de certificering bij SCVM per 1 januari 2018?

   De toeleverende opleidings- en exameninstituten die opleiden tot makelaar dienen ISO gecertificeerd te zijn conform de eisen van ISO 9001:2015 norm.

   SCVM verleent makelaars die voldoen aan de SCVM toelatingseisen een persoonscertificaat.

   Makelaars kunnen zich inschrijven als zij voldoen aan de voorwaarden voor certificatie en in het bezit zijn van een geldig, door SCVM erkend diploma. De eisen hiervoor zijn per kamer vastgelegd in het SCVM Reglement Certificatie Makelaar.

   Makelaars moeten een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen van maximaal drie maanden oud.

   Makelaars moeten zich houden en conformeren aan de SCVM Gedragscode, het Reglement van de Tuchcommissie Vastgoedprofessionals en de overige door SCVM gevoerde reglementen. Daarnaast moeten zij voldoen aan de Permanente Educatie verplichting.

   Is deze vraag naar tevredenheid beantwoord?